Regulamin


 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy regulamin korzystania ze strony internetowej („Regulamin”) określa warunki, na jakich MAEM Sp. z o.o. udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania ze strony internetowej: www.maem.com („Strona”).
 • 2. Właścicielem i administratorem Strony jest MAEM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000248260, NIP: 9452048731.
 • 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie internetowej www.maem.com w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez osobę fizyczną korzystającą ze Strony („Użytkownik”).
 • 4. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do zaakceptowania  jego treści. Korzystanie ze Strony jest tożsame z akceptacją i przestrzeganiem Regulaminu.
 • 6. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • 7. Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży.  W celu dokonania zakupu lub uzyskania dodatkowych informacji, Użytkownik może skontaktować się z MAEM przy użyciu danych kontaktowych widocznych na Stronie w zakładce „Kontakt”.
 • 8. Wszelkie informacje przedstawione i udostępnianie na Stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią̨ oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego.
 • 9. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy MAEM.

§ 2
PLIKI COOKIES

 • 1. Strona zapisuje w urządzeniach Użytkowników dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są̨ zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych („Pliki cookies”).
 • 2. Użytkownik po wejściu na Stronę może wyrazić zgodę na używanie Plików cookies lub nie wyrazić takiej zgody poprzez wybór w oknie swojej przeglądarki internetowej odpowiedniej opcji.
 • 3. Ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie. 
 • 4. Na Stronie wykorzystywane są Pliki cookies Google Analytics oraz Google AdWords.
 • 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) analizowania ruchu na Stronie;
  b) optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony;
  c) mierzenia skuteczności przeprowadzanych kampanii marketingowych;
  d) dostosowania reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 • 6. Na Stronie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
  a) cookie sesyjne, które są przechowywane do momentu opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  b) cookie stałe, które są przechowywane do momentu ich wygaśnięcia lub usunięcia z przeglądarki internetowej.
 • 7. Wykorzystywany jest remarketing w reklamach online w celu dotarcia do osób, które przynajmniej raz odwiedziły stronę maem.com i nie podjęły na niej danej akcji np. nie zapisały się do newslettera. Ma to przyczynić się do zwiększenia ruchu na stronie, skłonienia użytkownika do zapisania się do newslettera MAEM, przypomnienia o istnieniu strony oraz oferty MAEM. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w naszej witrynie. 
 • 8. Użytkownik może zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam,  wchodząc na stronę www.aboutads.info.
 • 9. Uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookie informacje na temat korzystania z tej witryny, będą przesyłane i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.
 • 10. Podstawa prawna korzystania z usługi: art. 6 ust. 1 lit. f)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - w uzasadnionym interesie skierowania do odwiedzających stronę internetową reklam poprzez umieszczanie spersonalizowanych, opartych na odsetkach reklam dla odwiedzających stronę internetową dostawcy, gdy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci Google Display Network.

 

§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 • 1. Za pośrednictwem Strony zbierane są informacje zawarte w plikach Cookiem tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania Stroną, analizowania ruchu na Stronie, optymalizacji wyglądu, zawartości oraz sposobu działania Strony.Co do zasady, pliki cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Użytkownika. Jednakże w pewnych sytuacjach niektóre z informacji, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać uznane za dane osobowe. Do takich informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych, zastosowanie znajdują zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w niniejszym paragrafie.
 • 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony odczytywanych z plików cookies jest MAEM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków, adres e-mail: info@maem.com.
 • 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie ze Strony. Podstawą prawną dla zbierania danych Użytkownika odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – uzasadniony interes administratora. Tym uzasadnionym interesem jest prowadzenie analiz statystycznych dotyczących Użytkowników na potrzeby administratora oraz optymalizacja i udoskonalanie Strony.
 • 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 • 5. Dane osobowe Użytkowników będą̨ przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Strony, a po tym okresie mogą być przechowywane dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • 6. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 3a
NEWSLETTER – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • 1. administratorem danych osobowych jest MAEM Sp. z o.o., ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków,
 • 2. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych Użytkownik może kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych Julią Szablowską pod adresem: iodo@maem.com;
 • 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - w celu przesyłania informacji o aktualnych nowościach i promocjach na wskazany wyżej adres e-mail. (w przypadku wyrażenia zgody),
 • 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie:
  - podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla MAEM Sp. z o.o., ul. Bociana 22A,  31-231 Kraków;
 • 5. dane będą przechowywane:
  - przez okres subskrypcji newslettera, a także okres realizacji polityki marketingowej Administratora lub do momentu wycofania zgody;
 • 6. Użytkownik posiada prawo do:
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  - do sprostowania swoich danych,
  - do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - do usunięcia danych osobowych, 
  - do ograniczenia przetwarzania danych,
  - do przenoszenia swoich danych,
  - do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • 7. podanie przez danych jest w pełni dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkował będzie brakiem możliwości przesłania informacji;
 • 8. Administrator nie przewiduje profilowania.

§ 4
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • 1. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, w żadnym wypadku maem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utracone korzyści, szkody pośrednie lub wtórne wynikające z korzystania ze strony przez użytkownika, chyba że mające zastosowanie prawo stanowi inaczej. W szczególności maem nie ponosi odpowiedzialność za:
  a) Decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika na podstawie danych zawartych na stronie lub w niniejszym regulaminie;
  b) Inwestycje finansowe lub jakiekolwiek inne, prawne lub faktyczne operacje, działania lub zaniechania podjęte na podstawie strony przez użytkownika;
  c) Nieprawidłowe funkcjonowanie strony;
  d) Problemy z tymczasową dysfunkcją strony;
  e) Działania lub zaniechania osób trzecich, za które maem nie odpowiada;
  f) Zdarzenia siły wyższej;
  g) Zdarzenia zawinione przez użytkownika,
  h) Za wszelkie regulacje prawne, które ulegną zmianie podczas korzystania ze strony przez użytkownika, a mające wpływ na korzystanie ze strony. W przypadku zmian regulacji prawnych maem zobowiązany jest do skorygowania reguł korzystania ze strony,
 • 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień regulaminu oraz skutków takiego naruszenia.


§ 5
OŚWIADCZENIE

 • 1. MAEM jest dostawcą w pełni wymiennych nieoryginalnych części zamiennych (części alternatywnych, zamienników) do urządzeń stanowiących wyposażenie statków produkowanych przez: Allweiler, Aquafine, Alfa Laval, Colfax IMO, Desmi, Jowa, Kral, Moatti, Nirex, Westfalia („Części zamienne”). MAEM nie ma żadnych powiązań z ww. producentami ani nie jest ich dystrybutorem. Części zamienne produkowane przez MAEM są wytwarzane według własnej dokumentacji technologicznej opracowanej przy użyciu reverse engineering.
 • 2. MAEM oferuje Użytkownikowi Części zamienne wyłącznie do  naprawy statku w celu przywrócenia mu jego pierwotnej postaci („klauzula napraw”).
 • 3. MAEM nie ponosi odpowiedzialności za lokalne przepisy wyłączające możliwość powoływania się na klauzulę napraw lub sprzedaż Części zamiennych poza terytorium UE do krajów nie uznających klauzuli napraw w rozumieniu art. 110 Rozporządzenia Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dziennik Urzędowy L 003 , 05/01/2002 P. 0001 – 0024).


§ 6
PRAWA AUTORSKIE

 • 1. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością MAEM albo innych uprawnionych podmiotów (np. partnerów handlowych).
 • 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez MAEM.


§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują̨ przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie.
 • 3. MAEM ma prawo modyfikować Stronę, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony.
 • 4. MAEM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie.
 • 5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby MAEM, z zastrzeżeniem przepisów o jurysdykcji przemiennej w sprawach konsumenckich. 


Kraków, 12 grudnia 2018 r.