Projekty Unijne


 

 

MAEM Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozbudowa Działu Badawczo-Rozwojowego na rzecz badań nad zaawansowanymi technologiami wytwarzania komponentów infrastruktury maszynowej statków morskich, pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania I.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Podziałania I.2.2 „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozbudowa działu badawczo-rozwojowego firmy MAEM Sp. z o.o., co umożliwi realizację projektów badawczych w zakresie opracowania technologii kształtowania przyrostowego, co w ostatecznym rozrachunku przyniesie korzyść w postaci nabycia wiedzy w zakresie wytwarzania typoszeregu wirujących, blaszanych elementów, blaszanych elementów cienkościennych typu: „bowl-disc” i „gravity-disc” w mniejszej ilości operacji lub z pominięciem zgrzewania i spawania.

W wyniku realizacji projektu firma uzyska zdolność  badawczą i technologiczną oraz potencjał kadrowy do prowadzenia badań w zakresie wytwarzania i testowania. Rezultatem przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych będą nowe wyroby i procesy wspierane dedykowanymi technikami kontroli jakości i oryginalną metodyką, według której prowadzone będą testy kompletnych zespołów. Projekt pozwoli na znaczne podniesienie poziomu konkurencyjności firmy na rynku.

 

Wartość projektu:  3 671 634,06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  1 216 774,15 PLN

 


 

MAEM sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Realizacja działań eksportowych na rynek grecki, włoski oraz maltański firmy MAEM sp. z o. o.", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2  „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wsparcie ekspansji przedsiębiorstwa na rynki Grecji, Włoch oraz Malty i opiera się na wdrożeniu strategii działalności międzynarodowej, która zawiera analizę obszaru będącego w kręgu zainteresowania firmy MAEM, wskazane docelowe rynki, analizę pozycji konkurencyjnej firmy, a także rekomendowane sposoby strategii eksportowej. Opisane w Strategii działania składają się na kompleksową, spójną i długofalową strategię, która w efekcie, z dużym prawdopodobieństwem, pozwoli na pozyskanie nowego, zagranicznego rynku i kontrahentów na produkty firmy MAEM.

Szczegółowe cele i planowane efekty realizacji projektu:

  • Rozpoczęcie sprzedaży rozszerzonej oferty produktów firmy poprzez wejście z nowymi produktami na rynek grecki i włoski, a także rozpoczęcie sprzedaży na rynku maltańskim.
  • Uzyskanie przychodów w związku z wkroczeniem na rynki docelowe.
  • Pozyskanie  nowych kontaktów biznesowych i nawiązanie długotrwałej współpracy.

 

Wartość projektu: 197 301,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 78 420,10 zł

 


 

MAEM sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Realizacja działań eksportowych na nowy rynek zagraniczny firmy MAEM sp. z o.o.", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałania 3.3.2  „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu wsparcie ekspansji przedsiębiorstwa na nowy rynek zagraniczny i opiera się na opracowanym przez specjalistyczną firmę doradczą dokumencie „Strategia działalności międzynarodowej”. W ramach realizacji projektu planowane jest uzyskanie niezbędnych certyfikatów umożliwiających działanie na wybranym rynku, przygotowanie i udział w międzynarodowych targach branżowych oraz działania w zakresie wyszukiwania i doboru partnerów handlowych. Opisane w Strategii działania składają się na kompleksową, spójną i długofalową strategię, która w efekcie, z dużym prawdopodobieństwem, pozwoli na pozyskanie nowego, zagranicznego rynku i kontrahentów na produkty firmy MAEM.

Szczegółowe cele i planowane efekty realizacji projektu:

  • Pozyskanie nowego rynku zagranicznego w wyniku realizacji projektu.
  • Rozpoczęcie sprzedaży produktów firmy MAEM na nowym rynku.
  • Wdrożenie systemu zarządzania zgodnie wymaganiami dwóch norm ISO w wyniku realizacji projektu.
  • Uzyskanie przychodów w związku z wkroczeniem na nowy rynek zagraniczny.
  • Pozyskanie  nowych kontaktów biznesowych.

 

Wartość projektu: 282 364,92 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 114 302,00 zł